中文   |   ESP   |   DE EN   |   ESP   |   DE EN   |   中文   |   ESP EN   |   中文   |   DE

CS一次性使用管形消化道吻合器

法兰克曼管形消化道吻合器系列已被全球的临床市场广泛使用。目前的产品系列包括标准的开放手术(CS)和先进的腹腔镜手术(CS-EA)。
产品手册 – 点击图片放大或下载整套PDF手册 → 点击此处下载


视频 – 目前无关于此产品的可用视频


产品系列