中文   |   ESP   |   DE EN   |   ESP   |   DE EN   |   中文   |   ESP EN   |   中文   |   DE

LC一次性使用直线切割吻合器及LCR钉仓组件

法兰克曼直线吻合器系列主要专注于其可靠性和功能性。旨在不断地提供准确、可靠的组织钉合成形和切除。
产品手册 – 点击图片放大或下载整套PDF手册 → 点击此处下载


视频 – 目前无关于此产品的可用视频


产品系列